Meny Stäng

Om oss

Jan Jonsson – ägare av Janne Jonsson Bygg & Allservice

Janne Jonsson Bygg & Allservice är en bifirma till AS Driftteknik AB. Vi är ett litet och personligt byggföretag med säte i Vallentuna som startade verksamheten 2003, med ambitionen att vara ”din lokala hantverkare i Norrort”.

Våra uppdragsgivare är både företag och privatpersoner och vi arbetar främst i kommunerna Danderyd, Sollentuna, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Norrtälje.

I princip är inga uppdrag för små eller för stora för oss. Vare sig du behöver hjälp med att installera en diskmaskin, eller önskar bygga ett nytt garage eller attefallshus så finns vi här för dig. Vi jobbar bland annat med utbyggnader, ombyggnader, tillbyggnader och renoveringar.

Vår produktion kännetecknas av serviceanda, engagemang, effektivitet, flexibilitet och kostnadsmedvetenhet – och vi arbetar för att skapa personliga relationer och för att leverera en god service till våra kunder.

Vi erbjuder även servicetjänster inom fastighetssektorn såsom förvaltning, fastighetsskötsel, markskötsel, snöröjning samt felavhjälpande underhåll. Dessa tjänster tillhandahåller vi dock genom vårt bolag AS Driftteknik AB.

Välkommen att höra av dig!

Ring oss på tfn: 073-330 13 60 och berätta vad du behöver hjälp med.

/Jan Jonsson – Ägare


Vår miljöpolicy

Miljöpolicy – AS Driftteknik AB/Jannes Bygg & Allservice

Miljötänkandet präglar våra tjänster och vårt sätt att arbeta. Vi bedriver ett miljöarbete, som vi är stolta över och som skapar förtroende för vår verksamhet.

Vi följer de lagar som omfattar miljön samt att vi skall arbeta miljövänligt genom att anpassa verksamheten efter aktuella miljökrav samt att hålla oss väl underrättade om kommande regler och rekommendationer.

Vi skall i all verksamhet sträva efter ett ökat miljömedvetande. Kraven gäller både inom produkter och arbetsmetoder samt även företagets kompetens i miljöfrågor. Miljöarbetet skall tillämpas internt på företaget men även riktas till kunder och leverantörer i andra led. Vi skall arbeta för att prioritera samarbete med leverantörer och entreprenörer som arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan. Samarbetet skall syfta till att påverka materialval, utformning och användning av produkter, så att de blir väl anpassade till miljön.

Vi väljer transportmedel som har en låg påverkan av växthusgaser vid inköp av fordon eller val av transportör.

Vi ska arbeta så att allt avfall omhändertas, återanvänds eller återvinns på ett så miljöanpassat sätt som möjligt. Vi ska minimera användningen och spridningen av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.


Vår uppförandekod

AS Driftteknik AB/Jannes Bygg & Allservice (i fortsättningen benämnt ASD) strävar efter att skapa mervärden för våra kunder, medarbetare och leverantörer, samtidigt som vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling.

För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik, vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar alltid efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Vår uppförandekod beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

Vår uppförandekod:

  • Människor som tillverkar produkter och utför tjänster som ASD köper, ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.
  • Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är en rättighet för de människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster för ASD.
  • Produkter och tjänster som ASD köper ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta.
  • ASD accepterar inte barnarbete.
  • ASD’s leverantörer ska följa FN:s barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs.
  • Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs.
  • ASD arbetar aktivt för en minskad miljöbelastning.
  • ASD arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer med omvärlden och mot alla former av korruption.